Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

21:06
0256 1df1
Reposted fromanks anks viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
mybluebird
21:06
7313 4470 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
20:51
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
20:50
2383 57c5 500
Laura Makabresku
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viasadporn sadporn
mybluebird
20:47
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viabeattman beattman
mybluebird
20:46
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
20:22
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
20:20
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAmere Amere
mybluebird
20:19
2156 ab75
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoeurina coeurina
mybluebird
20:19
1406 3d1b
Reposted fromintrigante intrigante viacoeurina coeurina

November 09 2017

mybluebird
18:20

November 08 2017

23:01
5150 7aca 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
22:58
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viasadporn sadporn
22:57
7737 a607 500

detournementsmineurs:

Gucci, Spring/Summer 2017.

mybluebird
22:55
2888 e36e
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
mybluebird
22:53
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
22:47
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
mybluebird
22:43
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viatwice twice

November 02 2017

mybluebird
18:35
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme viawakemeupx wakemeupx

October 21 2017

20:05
9132 75a1

catgifcentral:

Sleeping leopard cub

Reposted frommegumu megumu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl