Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

mybluebird
20:39
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaeternaljourney eternaljourney

October 12 2017

mybluebird
22:23
6929 d03c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mybluebird
22:11
4081 f00d
mybluebird
22:11
  Rzuciła mną pani jak jakimś talerzem.
I  roztrzaskała. I to było jednak na szczęście.
— J.L Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viastarryeyed starryeyed
21:07
4964 032e 500
Reposted fromdivi divi viaAmericanlover Americanlover

October 11 2017

21:10
mybluebird
20:56
1930 b7bc 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite

August 31 2017

mybluebird
20:25
20:14
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

mybluebird
20:13
20:13
4552 4428

August 25 2017

mybluebird
17:34
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
17:33
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaoutoflove outoflove
mybluebird
17:33
8007 9b64
17:22

August 24 2017

mybluebird
19:37
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
mybluebird
19:37
4833 417f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mybluebird
19:35
8227 ec1d
Reposted fromnfading nfading viablackandwhite blackandwhite
mybluebird
19:35
8225 4a53 500
Reposted fromnfading nfading viablackandwhite blackandwhite
mybluebird
19:34
3326 9e35 500
.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl