Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

mybluebird
20:00

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
mybluebird
19:59
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
mybluebird
19:59
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viairmelin irmelin

April 16 2018

mybluebird
21:24
5557 58ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
21:12
1448 4aae 500
mybluebird
21:11
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabeattman beattman
mybluebird
21:11
mybluebird
21:09
6738 0a2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
mybluebird
21:08
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
21:07
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
21:07
21:06
0256 1df1
Reposted fromanks anks viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
mybluebird
21:06
7313 4470 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
20:51
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
20:50
2383 57c5 500
Laura Makabresku
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viasadporn sadporn
mybluebird
20:47
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viabeattman beattman
mybluebird
20:46
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
20:22
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viainsanedreamer insanedreamer
mybluebird
20:20
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAmere Amere
mybluebird
20:19
2156 ab75
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl