Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

mybluebird
20:25
20:14
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

mybluebird
20:13
20:13
4552 4428

August 25 2017

mybluebird
17:34
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
17:33
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaoutoflove outoflove
mybluebird
17:33
8007 9b64
17:22

August 24 2017

mybluebird
19:37
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
mybluebird
19:37
4833 417f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mybluebird
19:35
8227 ec1d
Reposted fromnfading nfading viablackandwhite blackandwhite
mybluebird
19:35
8225 4a53 500
Reposted fromnfading nfading viablackandwhite blackandwhite
mybluebird
19:34
3326 9e35 500
.
mybluebird
19:33
7332 a5d9
19:32
4206 cd8c
19:32
4076 9231
Reposted fromdivi divi viawishyouwerehere wishyouwerehere
mybluebird
19:31
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viastarryeyed starryeyed
mybluebird
19:27
mybluebird
19:27
8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viaAmericanlover Americanlover
mybluebird
19:25
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl